Handelsbetingelser.

Skiltecentret HSCdotDK A/S tager ikke ansvar for uafhentede varer. Hvor Skiltecentret HSCdotDK A/S på købers vegne træffer aftale om transport, sker denne efter regning og for købers risiko. Hvor særligt beskyttende emballage er nødvendig, rekvireres sådan særskilt af køber, ligesom køber selv står for forsikring.
Alle tilbud og ordrebekræftelser er med forbehold for force majeure, herunder strejke og lock-out, og ethvert forhold, der skyldes mangel på materiale.
Enhver ændring af ordrespecifikation herunder annullering, kan kun accepteres, hvis ordren ikke er sat i produktion og skal, for at være gyldig, være skriftligt bekræftet af os.

Der kan ikke rejses krav på grund af eventuel overskridelse af leveringstiden, og en over-skridelse berettiger heller ikke køber til at annullere ordren, med mindre der er tale om en væsentlig forsinkelse.
Skiltecentret HSCdotDK A/S forbeholder sig ret til at foretage delleveringer, medmindre andet er aftalt.
Skiltecentret HSCdotDK A/S forbeholder sig ret til kvantumafvigelse på +/-10% ved serigrafisk producerede varer, eller tryk i større oplag.
Ved digitaltryk kan der forekomme farveafvigelser på 5-10 % og størrelsesafvigelser på 1-2 %.

Eventuelle reklamationer må for at være gyldige afgives til os straks, højst 8 dage, efter varens modtagelse. I modsat fald bortfalder retten til reklamation. Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare. Alle reklamationer skal altid være skriftliget.

Kunden hæfter alene for fejl som fremgår af fremsendt korrektur. Det er kundens ansvar at gennemgå alle korrekturer nøje. Alle korrektioner skal modtages skriftligt, gerne på mail. Skiltecentret HSCdotDK A/S påtager sig intet ansvar for korrektioner der er modtaget telefonisk eller mundtligt.

Ved evt. mangler, der skyldes fejl begået af Skiltecentret HSCdotDK A/S ombyttes varen helt/delvist. I tilfælde af omlevering af varen, er leveringen heraf underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gældende for den oprindelige leverance. Køber kan ikke hæve eller kræve erstatning som følge af fejl eller mangler, såfremt Skiltecentret HSCdotDK A/S tilbyder sådan afhjælpning.
Defekte produkter skal på forlangende returneres til os.
For skade på leverede produkter og/eller ydelser hæfter vi i det omfang, ansvaret kan pålægges os. Vi hæfter dog aldrig for drifttab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.
Alle tegninger og prøver betragtes som vores ejendom og må derfor ikke kopieres, offentliggøres eller overdrages til tredjepart uden vor udtrykkelige skriftlige tilladelse.
Betaling skal erlægges i henhold til det på fakturaen oplyste. Sker dette ikke rettidigt, beregnes rente af den betaling der ikke er erlagt.
Tvist, der måtte opstå mellem parterne, afgøres efter dansk rets regler ved Skiltecentret HSCdotDK A/S’s hjemting som værneting. Dog skal Skiltecentret HSCdotDK A/S kunne vælge at foretage søgsmål ved købers værn.